ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485333
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485074
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077484470
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077483013
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077482330
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077481762
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077407673
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077406544
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077404122
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077382305
ข่าวสมัครงาน
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตน.นักจิตวิทยา นวก.สาธารณสุขฯ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
 ประกาศขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ขยายเวลารับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ประกาศขึ้นบัญชีตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการและตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลระยอง
 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้่าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ
 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งจพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ร่าง ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017436526  
 ร่าง ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานเปลงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่โครงการ 66017260428  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66017188699  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66017190419  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66017189926  
 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 66017524214  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 66017075046  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
29 ธ.ค. 2565
สวัสดีปีใหม่ 2566
29 ธ.ค. 2565
สวัสดีปีใหม่ 2566
29 ธ.ค. 2565
โรงพยาบาลระยองขอขอบคุณ คุณวิลาศ ฉัตรเฉลิม
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”