ข่าวประกาศ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลระยอง
อ่านทั้งหมด
บริการสำหรับประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485333
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077485074
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077484470
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077483013
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077482330
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077481762
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077407673
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077406544
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077404122
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65077382305
ข่าวสมัครงาน
 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้่ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 รับสมัครพนักงานราชการ ตน.นักทรัพยากรบุคคล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตน.นักจิตวิทยา นวก.สาธารณสุขฯ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
 ประกาศขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 ขยายเวลารับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
จัดซื้อ/จัดจ้าง
 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ของโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ภ.๑๓/๒๕๖๖ (เลขที่โครงการ : 66017524214)  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017436526      
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานเปลงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขโครงการ 66017260428      
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127033046  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117540020  
 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลระยอง เลขที่โครงการ 65127407021  
 ร่าง ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบาลและระบบงานภายในของโรงพยาบาลระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017612520  
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรม
29 ธ.ค. 2565
สวัสดีปีใหม่ 2566
29 ธ.ค. 2565
สวัสดีปีใหม่ 2566
29 ธ.ค. 2565
โรงพยาบาลระยองขอขอบคุณ คุณวิลาศ ฉัตรเฉลิม
โครงการ รับบริจาค
บริการสำหรับประชาชน
หน่วยงาน ต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างกุศล อันเป็นนิรันดร์
คำชื่นชมการบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”