บุคลากรงานยานพาหนะ
นายภิญโญ บำรุงสุนทร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางศรุดา อ่องนาวา
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป หัวหน้างานยานพาหนะ
นายชัยวัฒน์ สมสี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายขวัญชัย ห้วยใหญ่
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายศุภชัย สุขอยู่
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายชัยยา ศิริคง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี แก้วผาลัย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายภานุวัฒน์ เปรมปรีดา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายธีระยุทธ โชคลาภสกุล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายสรายุทธ ไกรเดช
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายเฉลิมพงษ์ คงณรงค์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายธนยศ เหมือนถม
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายกำพล สิงหาเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายสุรพงษ์ มั่งเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายอัจฉริยะ ใหม่รัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายจิรายุ บัวทอง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัยว่องไว
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”