บทความ
คลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนาน โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย

เปิดให้บริการทางการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพร 
เปิดให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาทางการแพทย์แผนไทยด้วยยาสมุนไพร และให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทยร่วมด้วย คู่ขนานกับห้องตรวจแพทย์แผนปัจจุบัน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
เปิดให้บริการนวดรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย (หัตถบำบัด) ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
เปิดให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้วยศาสตร์หัตถเวชกรรมแผนไทย กลุ่มอาการโรคปวดกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก ข้อติดฝืด ด้วยการนวดรักษาและการประคบสมุนไพร  อย่างปลอดภัยได้มาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย ห้องตรวจ ๓ เวลาให้บริการ
 จันทร์-ศุกร์  8.30-16.00 น. 
โทรสอบถามเพื่อนัดการรักษาโดยการหัตถบำบัดได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 038-616033 (รพ.ระยอง สาขาเกาะหวาย)
เบอร์โทรศัพท์  099-3233338แพทย์แผนไทยและฝังเข็มเท่านั้น
ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย (แก้ไข มีค 64)
คลินิกกัญชาตำรับแพทย์แผนไทย (Thai traditional medical Cannabis Clinic)

เปิดให้บริการปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์และการคัดกรองกลุ่มอาการโรคที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรับการรักษาโดยการใช้กัญชา
ปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรที่มีกัญชาผสม และกลุ่มที่มีความสนใจเข้ารับการรักษาโดยการใช้กัญชาทางการแพทย์
เพื่อคัดกรองอาการเบื้องต้นและส่งต่ออย่างถูกต้อง โดยโรงพยาบาลระยองเริ่มให้บริการรักษาโดยใช้กัญชาทางการแพทย์ 
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ทางคลินิกกัญชาตำรับแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย ห้องตรวจ ๓ เวลาให้บริการ
 จันทร์-ศุกร์  8.30-16.00 น. ณ ขณะนี้ในกลุ่มผู้ต้องการใช้กัญชาให้บริการคัดกรองและให้คำปรึกษา

โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย ห้องตรวจ ๓ เวลาให้บริการ
 เปิดให้การรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่หนึ่งและสัปดาห์ที่สามของเดือน  13.00-16.00 น.  
โดยการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยต้องมีการนัดล่วงหน้าก่อนเท่านั้น กรณีอื่นๆแล้วแต่การดุลยพินิจของแพทย์

ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย (แก้ไข ธค ๖๓)
การดูแลมารดาหลังตั้งครรภ์ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยมีการดูแลมารดาหลังตั้งครรภ์ ที่ตึกผู้ป่วยในพิเศษสงฆ์อาพาธ และ ชั้น ๑๐ อาคารบริการ ๑๒ ชั้น แผนกผู้ป่วยในสูตินารีเวช ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
ให้บริการรักษา จ่ายยาสมุนไพร ดูแลส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังตั้งครรภ์และให้คำแนะนำตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งดูแลเต้านมและน้ำนม ร่วมกับคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยอง

ตึกผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ เวลาให้บริการ
 จันทร์-ศุกร์  08.30-12.00 น.
ตึกผู้ป่วยในแผนกสูตินารีเวช เวลาให้บริการ
 จันทร์-ศุกร์  13.00-16.30 น.
ปิดให้บริการ วันหยุกนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในตึกผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่หอผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE Unit) ทุกวันพุธและวันศุกร์  
ให้บริการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร่วมกับการรักษามาตรฐานเพื่อ ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ อย่างครบวงจร ทั้งการแนะนำการรักษาเสริมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การฝังเข็มฟื้นฟูกล้ามเนื้อ การนวดรักษากลุ่มผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง การกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ สมาธิบำบัด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา และได้รับประโยชน์สูงสุด

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเวลาให้บริการ (รับปรึกษาหรือส่งต่อทุกวันทำการปกติที่คลินิกแพทย์แผนไทย)
 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาคารฉัตรแก้ว พุธ   13.00-16.30 น
 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาคารร่มเกล้า ศุกร์  13.00-16.30 น. 
ปิดให้บริการ วันหยุกนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย 

การให้สุขศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิกเบาหวาน

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้สุขศึกษากับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทุกวันพุธ  
สอนสุขศึกษาร่วมกับสหวิชาชีพ ให้ความรู้ทางด้านอาหารสมุนไพรที่ส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน แนวทางการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการชาเท้า การฝังเข็มกระตุ้นลมปราณ เป็นต้น มีการสอนสมาธิบำบัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย

คลินิกเบาหวาน อาคารผู้ป่วยนอกเดิม ชั้น ๑ เวลาให้บริการ
 พุธ  13.00-16.30 น.
ปิดให้บริการ วันหยุกนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
การดูแลผู้ป่วยในชุมชนกับทีมสหวิชาชีพ

แพทย์แผนไทยและทีมสหวิชาชีพออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน 
เป็นการออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู ให้คำแนะนำ เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง รวมถึงการดูแลสภาวะแวดล้อมต่างของผู้ป่วย ด้วยการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการดูแลตามมาตรฐานอื่นๆ ให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างครอบคลุม

เวลาให้บริการ
 จันทร์  13.00-16.30 น.
ปิดให้บริการ วันหยุกนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
การผู้ป่วยภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยมีการดูแลผูู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วย วิธีการพอกยาสมุนไพร
ให้บริการรักษา ผู้ป่วยภาวะปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ด้วยสูตรยาพอกสมุนไพร ตำรับของพ่อหมอบุญทอง บุตรธรรมา โรงพยาบาลขุนหาญ ช่วยบรรเทาอาการปวดบวมแดงร้อนของข้อเข่า สมุนไพรช่วยดูดความร้อนในข้อ บรรเทาอาการอักเสบของข้อเข่า ร่วมกับการรักษาด้วยการนวดแบบราชสำนัก(หัตถบำบัด)ที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐาน
คลินิกแพทย์แผนไทยในเวลา เวลาให้บริการ
 จันทร์ - ศุกร์  8.30 - 16.30 น.

คลินิกแพทย์แผนไทยนอกเวลา เวลาให้บริการ
 จันทร์-ศุกร์  16.30-19.30 น.
 เสาร์  8.30 - 16.30 น. 

ปิดให้บริการ วันหยุกนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย
 เบอร์มือถือ 089-8346450 
 เบอร์โทรภายใน 038-611104 ต่อ 2180
สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง  
คลินิกแพทย์แผนไทย อาคารรักษาพัฒนาจิตใจ ชั้น ๓
คลินิกแพทย์แผนไทยและการดูแลเต้านม น้ำนมในมารดาหลังคลอด

เปิดให้บริการปรึกษาและดูแลเต้านมน้ำนมในมารดาหลังคลอดร่วมกับคลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลระยอง
ให้บริการดูแลเต้านม และการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอดร่วมกับคลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลระยอง ทั้งผู้ป่วยที่เดินเข้ามารับบริการและผู้ป่วยที่เข้าพักการรักษาหลังคลอดในตึกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เวลาให้บริการ
 จันทร์-ศุกร์  8.30-16.00 น.  
ปิดให้บริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย (แก้ไข มิย ๖๓)
ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ก แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระยอง คลิกที่นี่
Line Official สำหรับประชาชน แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระยอง คลิกที่นี่
เอกสารบัญชียาสมุนไพรโรงพยาบาลระยองสำหรับบุคลากรการแพทย์ คลิกที่นี่
ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำหรับบุคลากรการแพทย์ คลิกที่นี่
[UPDATED 27-2-2023]
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”