กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวดระยอง 
ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
ได้โลหิตจำนวน 181 ยูนิต คิดเป็น 77,830 มล.
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ที่ศาลาประชาคม อ.บ้านฉาง
ได้โลหิตจำนวน 124 ยูนิต คิดเป็น 54,800 มล.
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลระยองร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง 
ประจำเดือนมีนาคม 2562
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
คุณพัณณ์ชิตา ภักดี คุณศศิณัฏฐ์ แก้วมูลเรียม
ด.ญ.กันต์สินี ศรีภัทราพันธุ์ และครอบครัว
ได้นำอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มาร่วมสมทบบริการแก่ผู้บริจาคโลหิต 
ณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
คุณนิโลบล บุบผาชาติ และครอบครัว
ได้นำอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มาร่วมสมทบบริการแก่ผู้บริจาคโลหิต 
ณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง 
ไดรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตเมตตา
จำนวน 114 ราย คิดเป็น 51,300 มล.
ขอขอบคุณและอนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลยิ่ง
ของทุกท่านมา ณ ที่นี้
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ณ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
ได้โลหิตจำนวน 146 ยูนิต คิดเป็น 65,200 มล.
ขอขอบคุณพนักงานและผู้เกี่ยวข้องของบริษัท IRPC 
มา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูงค่ะ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2562 
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวดระยอง 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ได้โลหิตจำนวน 92 ยูนิต คิดเป็น 42,100 มล.
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือนเมษายน 2562
งานธนาคารเลือด รพ.ระยอง รับบริจาคเกล็ดเลือดเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 
วันที่ 9 เม.ย. เตรียม (b) 1 ถุง

วันที่ 11 เม.ย. เตรียม 
(a) 3 ถุง (2 ท่าน)
(b) 4 ถุง (3 ท่าน)
(o) 4 ถุง (3 ท่าน)
(AB) 2 ถุง (1 ท่าน)

 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 
                   

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”