บุคลากร
นายแพทย์ไชยสิทธ์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง
นายแพทย์บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลระยอง สาขาเนินพระ
นางกฤษณา พึ่งแพง
หัวหน้าโรงพยาบาลระยองสาขาเนินพระและผู้จัดการ PCC
พยาบาลวิชาชีพ
นางสุทธิดา สุดชาวงษ์
นางอัมภิกา รัตนบุรี
นางจุฑาทิพย์ ทรงกำพลพันธ์
นางวิจิตรา ไกรเดช
นางวราพร วินวรากุล
พยาบาลเทคนิค
นางอุไร มนต์ประสิทธิ์
นางณาทัศญา ทรัพย์อักษรศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข
นางวีรวรรณ วรรณพิทักษ์
นายวิทวัส ศรีรัตน์
นางกรรณิการ์ ชุ่มชื่น
นางสาวพิมพา จันทร์บุตร
นายมนตรี จิตนารี
นางสาวสุนันทา ขันคำ
สายสนับสนุน
นางสาวบุษรา เกษมสุข
พนักงานเก็บเอกสาร
นางสาววนิษฐา กุศลอภิบาล
พนักงานเก็บเอกสาร
นางสาวธนนันท์ อัมพรมหา
พนักงานเก็บเอกสาร
นางสาวรัชนี นามสงสาร
พนักงานบริการ
นางสาวละเอียด สวัสดี
พนักงานบริการ
นายอรรณพ อภัยโส
พนักงานเปล
นางสาวชนันรัตน์ ไกรวุฒิพันธ์
พนักงานธุรการ
นางสาวศิริขวัญ เนินคีรี
พนักงานเก็บเก็บเงิน
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”