การบริการสำหรับประชาชน
การบริการสำหรับประชาชน

งานพยาบาลที่บ้านและชุมชน

 • ให้การพยาบาลที่บ้านในผู้ป่วย ในรูปแบบ Home Ward , Home Health Care , Home visitกลุ่มเป้าหมายพิเศษยุ่งยากซับซ้อน และผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลทุกระดับที่จำเป็นต้องติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน
 • บริหารจัดการระบบการดูแลต่อเนื่อง ( COC) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long term Care) โรคเรื้อรัง Palliative care ในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนา ทักษะการดูแลต่อเนื่องให้กับพยาบาล รพ.สต. / PCC / Caregiver / จิตอาสา /บริบาลประจำครอบครัว ประสานและสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน นิเทศติดตามการพยาบาลที่บ้านและชุมชนในบทบาท CNO-P , CNO-D

งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ

 • บริหาร จัดการ ระบบควบคุมกำกับตรวจสอบประเมินวิเคราะห์และแนะนำการจัดการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแบบผสมผสานเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนกลุ่มป่วยทุกกลุ่มวัย
 • ประสานแหล่งประโยชน์ทุกภาคีเครือข่ายทุกระดับ
 • จัดบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของประชาชน กลุ่มป่วย และปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพของชุมชน
 • งานพยาบาลผู้จัดการรายโรค ในชุมชน / การพยาบาลคลินิกพิเศษ / กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 • นิเทศการจัดการส่งเสริมสุขภาพ ทุกระดับตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน
งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน

 • กำหนดยุทธศาสตร์การพยาบาลชุมชนเชื่อมโยงนโยบายทุกระดับ
 • บริหารจัดการความเสี่ยง กลุ่มป่วยในชุมชน
 • สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลชุมชน
 • พัฒนาคุณภาพการพยาบาล ตามมาตรฐานการพยาบาลชุมชน
 • พัฒนาและประเมิน สมรรถนะพยาบาลชุมชน
 • ประกันคุณภาพงานการพยาบาลชุมชน(QA) กำกับตรวจสอบ ติดตาม นิเทศประเมินผล
วัน-เวลาที่เปิดให้บริการ เบอร์โทรจุดบริการ

วันเวลาราชการ

เบอร์โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 2132
โทรศัพท์มือถือ 082-5405576
อีเมล์  hhc2132@gmail.com
สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง

ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (เก่า)

ชื่อและเบอร์โทร ผู้ดูแลและอัพเดตข้อมูลเพจหน่วยงานตนเอง
นางสาวนิศาชล  ชมพูพล
ว่าที่ รต.หญิงฐิติมา  แดงทำดี
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”