งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

         เป็นการรักษาอีกประการหนึ่งที่แตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งการบำบัดโรคอยู่บนรากฐานปรัชญาในเรื่องการปรับสมดุลของร่างกาย และมองคนเป็นองค์รวมที่เชื่อมโยงเรื่องกาย-จิต-สังคม-สิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะไม่กระทำต่อร่างกายอย่างรุนแรง หรือไม่ใช้เภสัชภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี อันได้แก่การนวดแบบต่างๆ การฝึกสมาธิลมปราณ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฯลฯ

         โรงพยาบาลระยอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้ามาผสมผสานในระบบบริการตามหมายเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ การให้ประชาชนสามารถมีทางเลือก ในด้านการการรักษาพยาบาลโรคในเบื้องต้น

การนวดไทย

         เป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของคนไทย ที่สืบทอดกันมาช้านาน มีบทบาทสำคัญในการรักษาโรค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การนวดจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ คือทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น กล้ามเนื้อผ่อนคลาย รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก จนกระทั่งสามารถช่วยให้มีสุขภาพดีได้ด้วย

การประคบสมุนไพร

         ลูกประคบ คือ การนำสมุนไพรหลายๆ ชนิดมาห่อรวมกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยโดยนำมานึ่งให้ร้อน ประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ดขัดยอก ความร้อนและน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และมีสาระสำคัญจาสมุนไพรบางชนิด ที่ซึมเข้าทางผิวหนังรักษาอาการเคล็ดขัดยอก และลดอาการปวดได้

การอบไอน้ำสมุนไพร

         นำสมุนไพรหลายๆ ชนิดที่มีน้ำมันหอมระเหยและมีสรรพคุณในการรักษาโรคหรือช่วยบรรเทาอาการ โดยนำสมุนไพรมาต้มรวมกันจนเดือด น้ำมันหอมระเหยจะออกมาและเข้าสู่ร่างกาย ทำให้มีผลต่อระบบทางเดินหายใจและทุกๆ ส่วนของร่างกาย

การทับหม้อเกลือ     

         เป็นการดูแลมารดาหลังคลอดบุตร ทำให้มดลูกหดรัดตัวได้ดี มดลูกเข้าอู่ได้เร็ว น้ำคาวปลาเดินได้สะดวก รักษาอาการปวดเมื่อย ขัดยอก ทำให้ภาวะไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลืองดีขึ้น

การฝังเข็ม

       เป็นศาสตร์การรักษาโรคที่มีกำเนิดมาจากการแพทย์แผนโบราณจีน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์กว่า 120 ประเทศทั่วโลก และองค์การอนามัยโลกได้รับรองผลการรักษาโรคตั้งแต่ปี 2522

แพทย์หญิงภัสรี อิทธิอภิรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต
นางสาวอุมาภรณ์ เรืองภักดี
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
การศึกษา : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
นางสาวมลธรี วิเศษษา
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
สาขา : แพทย์แผนไทยประยุกต์
การศึกษา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นางวาทินี แสงอ่อน
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
สาขา : แพทย์แผนไทยประยุกต์
การศึกษา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นายเจิดจ้า แจ้งเจริญ
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
สาขา : แพทย์แผนไทยประยุกต์
การศึกษา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นางสาวขวัญชนก พนัสอนุสรณ์
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
สาขา : แพทย์แผนไทยประยุกต์
การศึกษา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นางสาวกายแก้ว คชเดช
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย
สาขา : แพทย์แผนไทย
การศึกษา : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”