ในเวลาราชการ
ตารางเวรคลินิกศัลยกรรม
OPD ในเวลาราชการ ( 08.30 น. - 16.30 น. )

วันจันทร์        นพ.ศุกร์สัญ นิติมณฑล
วันอังคาร       นพ.สุพจน์  หลายวัฒนไพศาล
วันพุธ            นพ.ลิขิต รังพงษ์
วันพฤหัสบดี   นพ.ประสิทธิ์  ทองสดายุ , นพ.วิชชา ทุมมาลา

ตารางเวรคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
OPD ในเวลาราชการ ( 08.30 น. - 16.30 น. )

วันจันทร์        พญ.ภัทรียา  เตจ๊ะวันดี
วันอังคาร       พญ.จิรภัทร  พัฒนาพลกรสกุล
ตารางเวรแพทย์คลินิกอายุรกรรม
ตารางเวรศัลยกรรมกระดูก
OPD ในเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)

วันจันทร์       นพ.เอกฤทธิ์ คำขัด , พญ.อัฐธนกาญจน์ แก้วประดิษฐ์
วันอังคาร      นพ.ฉัตรชัย ธีระสุต 
วันพุธ          นพ.สมบูรณ์ มะลิขาว , นพ.ทวีฑูรย์  ทองใหม่
วันพฤหัสบดี   นพ.วัชรินทร์ เจียมศรีมงคล , นพ.นพพร วรรณประเสริฐ
วันศุกร์         นพ.สุโรจน์ เจียมอนุกูลกิจ
ตารางเวรตา
OPD ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

วันจันทร์          นพ.ทวีวัฒน์  อรรถเศรษฐ , นพ.วิชาญ โชคเรืองสกุล
วันอังคาร         นพ.ภาวัต ภูเสตวงษ์
วันพุธ             นพ.บุญลือ อรรถเศรษฐ
วันพฤหัสบดี      พญ.ฐณิชยา เหรียญภิญญวัฒน์
วันศุกร์            พญ.ฐณิชยา เหรียญภิญญวัฒน์ , นพ.ภาวัต ภูเสตวงษ์
ตารางเวร โสต ศอ นาสิก
ในเวลาราชการ (08:30 น. - 16:30 น.) 

วันจันทร์        นพ.สุรพร  ก้อนทอง
วันอังคาร       นพ.อภิรัตน์ รัตนแมด
วันพุธ            พญ.มยุรี อุยตระกูล
วันพฤหัสบดี   นพ.เอกภพ พลยมมา
วันศุกร์           นพ.สุรพร ก้อนทอง , พญ.มยุรี อุยตระกูล , นพ.เอกภพ พลยมมา , นพ.อภิรัตน์ รัตนแมด , นพ.สุรพร ก้อนทอง
ตารางเวรคลินิกอายุรกรรมโรคผิวหนัง (แพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา) 
OPD ในเวลาราชการ (13.00 - 16.00 น.)

วันอังคาร    พญ.รักชนก ศรีวิชัย
วันศุกร์       พญ.รักชนก ศรีวิชัย
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”