ภารกิจ บทบาท หน้าที่
"ถูกต้อง ถูกใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้"

1.จัดหาพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ตรงตามเวลาและความต้องการของผู้ใช้งาน
2.บริหารพัสดุให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3.ซ่อมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพัสดุ

SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”