บุคลากร
โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลระยอง
นายสมบูรณ์ มะลิขาว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพและมาตรฐาน
นางธนพร สุดยอดสุข
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางทัศนีย์ ถีสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฉัตรชัย ชนะศึก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”