บุคลากร
โครงสร้างบริหารงานบุคลากร กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลระยอง
นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง
นายบุญรัก ธำรงลักษณ์กุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์
นายเฉลา ลิขิต
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน (หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา)
งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการรักษาพยาบาลและพัฒนาบริการสุขภาพ
นางสาวเยาวภา แนบเนียน
ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา
งานผลิตสื่อและเผยแพร่
นางสาวจันทิมา เกษมเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุข
งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต
นางสาวชมัยพร สอาด
พนักงานโทรศัพท์
งานธุรการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”