ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ระบบดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้อนรับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นำโดย นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ทีมงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ให้การต้อนรับ รศ. ดร. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมอาจารย์จากสถานการแพทย์แผนไทยฯ 
เพื่อร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาความร่วมมือเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารบริการ 12 ชั้น โรงพยาบาลระยอง
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นำโดย นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ทีมงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจำนวน 200 กว่าราย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยร่วมกับโรงพยาบาลระยอง
ณ ห้องประชุมชั้น H อาคารบริการ 12 ชั้น โรงพยาบาลระยอง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ประจำปี 2562
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 นายแพทย์บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลระยอง เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการโรงพยาบาลระยองด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน" ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง สำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอสม.ในเครือข่ายบริการ
นิทรรศการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ คลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกแพทย์แผนจีน ชั้น 3 โรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวาย
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระยอง ได้รับคัดเลือกในการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2565
วันที่ 25 เมษายน 2565 การนำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมนฤเบศร์ ชั้น 12 อาคารบูรพาทิศ โรงพยาบาลระยอง
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”