ภาพกิจกรรม
มาตรฐานและผลงานต่างๆ :
1. มาตรฐาน ISO22000:2005 การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารผู้ป่วย ด้านการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ในกระบวนการผลิตอาหาร
2. มาตรฐาน HACCP 
3. มาตรฐาน GMP
4. การประเมินโรงครัวมาตรฐานระดับดีมาก ประจำปี 2561 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
5. มาตรฐานโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาน 2561 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรม GREEN&CLEAN Hospital ระดับเขต เรื่องสื่อให้ความรู้คู่ถาดอาหาร โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”