การให้บริการตรวจวินิจฉัย
การให้บริการตรวจวินิจฉัย

เอกซเรย์ทั่วไป  (General X-ray)
เอกซเรย์เคลื่อนที่  (X-ray Portable Mobile)
เอกซเรย์ฟัน  (Dental Panoramic)
การตรวจพิเศษทางรังสี  (Special X-ray)
การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง  (Ultrasound)
การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก  (Bone Mineral Density)
การตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  (Magnetic Resonance Imaging)
การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  (Computerized Tomography Scan)
การตรวจเอกซเรย์ฟันแบบคอมพิวเตอร์  (Dental CBCT Scanning)
รถเอกซเรย์เคลื่อนที่  (Digital Mobile X-ray)

ระบบจัดเก็บข้อมูล
- Pacs
- Cloud
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”