บุคลากร
นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสาวสุภาพร ตราชู
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์)
นายศราวุธ หรีกประโคน
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวชไมพร ใจแปง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวกิตติยา ยะลา
นักสังคมสงเคราะห์
นางสาวพรศิริ วงศ์สุวรรณ
นักสังคมสงเคราะห์
นางวันดี นิยมการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวสุภิญญา กุลกัลยาดี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกรกมล รักษาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชำนาญ ห่อทอง
ล่ามภาษาต่างประเทศ
(ภาษากัมพูชา)
นายพิชิต บุญสม
ล่ามภาษาต่างประเทศ
(ภาษากัมพูชา)
นายขจร กล่ำจันทร์
ล่ามภาษาต่างประเทศ
(ภาษาเมียนมา)
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”