บริการ

บริการประชาชน
  1. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์รับผิดชอบวินิจฉัย ประเมินปัญหาทางสังคม บำบัดเยียวยา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสังคม พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์โดยปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ให้การรักษาผู้ป่วยเตรียมความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน
  2. ให้บริการในศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง(OSCC)และคลินิกวัยรุ่นโดยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสังคม แก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย รวมไปถึงผู้หญิงที่ตั้งครรภ๋ไม่พร้อมและแม่วัยรุ่น
  3. ประสานชุมชนส่งต่อเครือข่ายบริการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ติดตามความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย
  4. จัดการทรัพยากรทางสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมและสวัสดิการสังคม


กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ

  • กลุ่มเป้าหมายทั่วไป ได้แก่ ผู้ป่วยยากไร้ และผู้ป่วยที่มีความเปราะบางทางสังคมทั่วไป
  • กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น  เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง แรงงานต่างด้าว ผู้พิการ ผู้ป่วยไม่มีญาติ ถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยติดเชื้อHIVและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากHIV ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยระยะประคับประคอง กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพและมีปัญหาการใช้สิทธิ


เวลาทำการ และสถานที่ตั้ง

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

หมายเลขโทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 2022, 2024 / 087-4053643

E-MAIL socialwork.hosry@gmail.com


SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”