บุคลากร
นายสุวิทย์ สันรัตน์
ตำแหน่ง : ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน
นายธัญญา จันมณี
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องช่วยผู้พิการ
นางสาววิสยานี เกิดมณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”