บุคลากร
นายแพทย์วิชาญ โชคเรืองสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ
แพทย์หญิงภัสรี อิทธิอภิรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางสาวอุมาภรณ์ เรืองภักดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
นางสาวมลธรี วิเศษษา
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นายเจิดจ้า แจ้งเจริญ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นางสาวขวัญชนก พนัสอนุสรณ์
แพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
นางสาวกายแก้ว คชเดช
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
นางสาวอภิรดี สารศักดิ์
แพทย์แผนจีน
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
นายชิติพัทธ์ แจ่มฉาย
นักวิชาการสาธารณสุข
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
นางสาวนพวรรณ ทองสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
นางรจนา ประทุมพิทักษ์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวรุ่งรัศมี พูลเพิ่ม
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวธนัญญา หล้าอำพร
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางพินลักษณ์ มานะต่อ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาววรารัตน์ เสงี่ยมงาม
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวกิตติมา ตุลเตมีย์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวกมลญลักษณ์ อัครรัญวงศ์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวศรีวรรณ ประเสริฐรัตน์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวรัชนก นุชเจริญผล
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”