บุคลากร
กภ. เยาวดี มณีทรัพย์
นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
กภ. มาริสา แก่นกิจวิบูลย์
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กภ. พรทิพย์ เกษรศิริ
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กภ. จิราภรณ์ สถิรัตน์
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กภ. เนติมา เนรัญชร
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
กภ. เจนจิรา เสรีกิตติกุล
นักกายภาพบำบัด
กภ. ธนารีย์ กระจ่างแจ้ง
นักกายภาพบำบัด
กภ. มธุรส วงศ์เลิศ
นักกายภาพบำบัด
กภ. พัชราภรณ์ เรียนติ๊บ
นักกายภาพบำบัด
กภ. กานต์ชนก สุขยิ่ง
นักกายภาพบำบัด
กภ. สุทธิดา สาริบุตร
นักกายภาพบำบัด
กภ. สุพัตรา ห่วงดี
นักกายภาพบำบัด
กภ. พชร ยอดบริบูลย์
นักกายภาพบำบัด
กภ. คมกฤษ อยู่เจริญกิจ
นักกายภาพบำบัด
กภ. สัตตกมล
นักกายภาพบำบัด
นางพัฒน์นรี กงทา
พนักงานกายภาพบำบัด
นางสาวสุวิมล หาที่ถูก
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นางสาวทิพย์อาภา รัตนาธนบดี
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นางสาวเมจกา เจริญพันธ์
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นางสาวนริสรา ศรีขาว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวจินตหรา แสวงเงิน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวกมลชนก เหลืองอ่อน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวชม้อย ฉัตรเจริญ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายวินัย กล่อมเกลี้ยง
พนักงานบริการ
นางราตรี นัคโร
พนักงานบริการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”