กลุ่มการพยาบาล
บริการสำหรับประชาชน
             กลุ่มการพยาบาลมีหน้าที่จัดระบบบริการสนับสนุนทรัพยกร พัฒนาบุคลากร กำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพตลอด 24 ชั่วโมง
ลักษณะการจัดบริการ
บริการตรวจรักษานในเวลาและนอกเวลาราชการ
บริการคลินิกทางการพยาบาล
บริการผู้ป่วยในสามัญ  ประกันสังคม  และพิเศษ
บริการเฉพาะ ได้แก่  การคลอด  ผ่าตัด  ดมยา  ไอซียู  ไตเทียม  เคมีบำบัด  อุบัติเหตุฉุกเฉิน
ช่องทางติดต่อ
E-mail :ryhnso@gmail.com
Tel : 038-611104  ต่อ 1004 , 2330 , 2332
Fax : 038-611104 ต่อ 2333
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”