ศูนย์ประสานส่งต่อผู้ป่วย
บริการของเรา
  • ให้บริการประสานรับ-ส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย
  • ออกเลขที่ส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ การรับ-ส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย
  • แจ้งผลการรักษาผู้ป่วยส่งต่อไปยังหน่วยบริการต้นสังกัด

วันเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาบริการ : 8.30-16.30 น.
สถานที่ตั้งชั้น1 อาคาร 12 ชั้น (ตรงข้ามลิฟท์แก้ว)
ติดต่อเรา : 038-611104 ต่อ 2133,2137 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail : refer@ryh.go.th
ปฏิบัติอย่างไร   เมื่อผู้รับบริการได้รับการส่งตัวไปรับการรักษายังโรงพยาบาลอื่น
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”