สิทธิประโยชน์ ในการบริจาค
1.
ได้รับการลดหย่อนภาษี
โดยใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ นำไปลดหย่อนภาษี เงินได้ในปีที่บริจาค
2.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ตั้งเเต่ 100,000.- บาทขึ้นไป มูลนิธิโรงพยาบาลระยองจะขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้ โดยการบริจาค ไม่จำเป็น ต้องบริจาคครั้งเดียวหรือภายในปีเดียว
ตารางเเสดงชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ชั้นที่ 1
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
30,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 2
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ (ท.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
14,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 3
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
6,000,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 4
จตุจถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
1,500,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 5
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
500,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 6
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
200,000. บาทขึ้นไป
ชั้นที่ 7
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
ชั้นตราสำหรับผู้บริจาคทรัพย์สิน
100,000. บาทขึ้นไป
สิทธิประโยชน์การบริจาคที่ได้รับจากโรงพยาบาลระยอง
ลำดับ รายการ ประเภทผู้มีอุปการคุณ
สามัญพิเศษ
500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ
1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์
3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์
10,000,000 ขึ้นไป
1 ให้บริการรับ - ส่งฉุกเฉิน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
2 ให้บริการต้อนรับอำนวยความสะดวกในการตรวจ
3 ให้บริการส่งกลับบ้านกรณีเป็นคนไข้ใน
4 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามมาตราฐานสิทธิ์ข้าราชการส่วนเกินชำระเงินเอง
5 ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 5 ปี 10 ปี ตลอดชีพ ตลอดชีพ
6 ส่วนลดค่าห้อง ค่าอาหารพิเศษ 10% 20% 30% 50%
7 จำนวนวันที่ใช้บริการ นับตามรอบปีของการบริจาค 20 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน
8 อายุบัตร 5 ปี 10 ปี ตลอดชีพ ตลอดชีพ
9 การใช้สิทธิ์ เฉพาะตัว เฉพาะตัว เฉพาะตัว ตนเองและครอบครัว
10 ได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นป้ายบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกฯ
11 ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบ
ลำดับ 1
รายการ
ให้บริการรับ - ส่งฉุกเฉิน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 2
รายการ
ให้บริการต้อนรับอำนวยความสะดวกในการตรวจ
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 3
รายการ
ให้บริการส่งกลับบ้านกรณีเป็นคนไข้ใน
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 4
รายการ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามมาตราฐานสิทธิ์ข้าราชการส่วนเกินชำระเงินเอง
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 5
ส่รายการ
วนลดค่ารักษาพยาบาล
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
5 ปี
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
10 ปี
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
ตลอดชีพ
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
ตลอดชีพ

ลำดับ 6
รายการ
ส่วนลดค่าห้อง ค่าอาหารพิเศษ
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
10%
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
20%
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
30%
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
50%

ลำดับ 7
รายการ
จำนวนวันที่ใช้บริการ นับตามรอบปีของการบริจาค
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
20 วัน
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
30 วัน
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
30 วัน
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
30 วัน

ลำดับ 8
รายการ
อายุบัตร
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
5 ปี
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
10 ปี
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
ตลอดชีพ
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
ตลอดชีพ

ลำดับ 9
รายการ
การใช้สิทธิ์
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
เฉพาะตัว
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
เฉพาะตัว
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
เฉพาะตัว
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
ตนเองและครอบครัว

ลำดับ 10
รายการ
ได้รับการจารึกชื่อบนแผ่นป้ายบริเวณอาคารผู้ป่วยนอกฯ
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป

ลำดับ 11
รายการ
ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบ
สามัญพิเศษ 500,000 ขึ้นไป
วิสามัญ 1,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 3,000,000 ขึ้นไป
กิตติมศักดิ์ 10,000,000 ขึ้นไป
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”