การบริการ
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้มาใช้บริการจะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่ว่า การให้ความช่วยเหลือ หรือการทำประโยชน์ต่อผู้มาใช้บริการจะเป็นไปตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ โดยทั่วไปหลักการให้บริการมีข้อควรคำนึง ดังนี้

  1. สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
  2. ทำให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ
  3. ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน
  4. เหมาะสมแก่สถานการณ์
  5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ
บทบาท
  1. ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และบัตรต่างด้าว, พิจารณา อนุมัติสิทธิผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  2. ขึ้นทะเบียนบัตรทอง, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ, พิมพ์บัตรต่างด้าว, ปรับปรุงสิทธิ
  3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”