สถานที่ตั้ง
สถานที่บริการ/จุดที่ตั้ง
ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก

งานบริการสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ภายใน 0-3861-1104 ต่อ 2052 / โทรสาร 0-3861-5788
มือถือ 08-1940-1889 

อีเมล์ sam.khum2052@gmail.com
งานบริการสัมพันธ์ รพ.ระยอง
ชื่อและเบอร์โทร ผู้ดูแลและอัพเดตข้อมูลเว็บเพจหน่วยงาน

นางสาวสายฝน เครือโสม
นางสาวสุธาทิพย์ สุขวารินทร์
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”