การบริการ
ขอบเขตงานบริการ
งานบริการสัมพันธ์เชิงรุก
-ให้ข้อมูลศักยภาพโรงพยาบาลระยองและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลระยอง ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
-เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”