บุคลากร
โครงสร้างบริหารงานบุคลากร งานบริการสัมพันธ์ โรงพยาบาลระยอง
นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง
นายวิชาญ โชคเรืองสกุล
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายเฉลา ลิขิต
หัวหน้างานบริการสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ ๑ คน
ชื่อ : ขนิษฐา น้อยนาดี
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ ๒ คน
ชื่อ : สุธาทิพย์ สุขวารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อ : สายฝน เครือโสม
เจ้าพนักงานธุรการ
SOCIAL NETWORK
E-NEWS LETTER
Sign up for our newsletter to receive information from “ rayong hospital ”